KVKK

GÜR İPLİK SANAYİ VE TİC A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GENEL AYDINLATMA METNİ

Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması konularında çalışmaları olan GÜR İPLİK SANAYİ VE TİC A.Ş (“GÜR İPLİK”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.  Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER 

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca Gaziantep Ticaret Odasında  32031 sicil numarasıyla kayıtlı, “Başpınar(Organize)Osb Mahallesi O.S.B. 1.bölge 83105 Nolu Cadde No: 38/ Şehitkamil Gaziantep” adresinde mukim GÜR İPLİK SANAYİ VE TİC A.Ş Veri Sorumlusudur.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması konularında çalışmaları olan GÜR İPLİK, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu anlamda kişisel verileriniz GÜR İPLİK tarafından; 

 • Kiralama Sürecini Takibini Yapmak 
 • Firma Giriş Çıkış Takib Sürecini Yönetmek 

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; gerektiğinde mahkeme, vergi dairesine, şahsın ya da tüzel kişiliğin kendisine bir nüshası verilmektedir talep edilmesi halinde resmi kurumlara aktarılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; GÜR İPLİK tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Bu kapsamda; 

 • Kiracı bilgileri,
 • Ziyaretçi kimlik ve giriş/çıkışa dair bilgiler

 

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5- 1 2/a-c-ç–e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman GÜR İPLİK’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GÜR İPLİK’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Başvurularınızı

 1. http://www.guriplik.com/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Başpınar(Organize)Osb  Mahallesi O.S.B. 1.bölge 83105 Nolu Cadde No: 38/ Şehitkamil Gaziantep” adresine iletilmesi,

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GÜR İPLİK tarafından reddedilecektir. 

GÜR İPLİK’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. 

GÜR İPLİK SANAYİ VE TİC A.Ş

GÜR İPLİK SANAYİ VE TİC A.Ş

ÇEREZ POLİTİKASI

GÜR İPLİK tüzel kişiliği olarak kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz.

https://www.guriplik.com/ İnternet sitesi ziyaretçilerinin verisini işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanunun ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları, Ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Yayınla Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu dikkate almaktayız. 

Bu bağlamda kurum internet sitelerinde, sosyal medya kullanılan uygulamalarda çerez verileriniz işlenebilmektedir. 

Çerez Nedir?

Kişilerin kullanmakta olduğu internet tarayıcısı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına (bilgisayar, cep telefonu, tabletine vb) gönderilen belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyalarına çerez ( cookie) denilmektedir.

 

Çerez türleri nelerdir?

 

Tutulma amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılmaktadır. 

 

Çerezler süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır

 

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade etmektedir.

 

Kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında

kalan çerezlerdir.

 

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ikiye

ayrılmaktadır:

 

İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

 

Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Ziyaret

edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez

yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

 

Çerezler neden tutulmaktadır?

GÜR İPLİK çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanıyabilmekte olup veri sahiplerinin tarayıcıdan en verimli şekilde faydalanabilmesini sağlar, kullanıcı deneyimini geliştirilmesi, kullanıcı bilgileri içermeden anonim istatistikleri tutabilmek, GÜR İPLİK’e ait tanıtım ve bilgilendirme yapabilmek için çerezleri tutmaktadır. 

Çerezleri kullanmak zorunlu mu?

Çoğu tarayıcı çerez kullanılmasına izin vermektedir. Çerezler iptal edildiği takdirde internet sitelerinde yavaşlama meydana gelebilmektedir. 

Çerezler nasıl kapatılır?

Çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Çerez kullanılması tercih edilmezse tarayıcı ayarlarından çerezler silinebilir veya kapatılabilinir. 

Çerezlerin KVKK kapsamındaki yeri nedir?

 

Çerezler aracılığı ile kişisel verileri toplandığı ilk aşamada düşünülmese dahi arka planda tutulmuş olan bilgiler( ıp adresi) kişisel verileri koruma kanunu kapsamına girmektedir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.